Steuern: Uhren & Schmuck Rabatt von 19%, gute replica uhren, aber das ist das Konzept der Mehrwertsteuer können die Freunde nicht klar, in der Tabelle im Detail Google detaillierte Erklärung der deutschen Uhren Erstattung zu überprüfen. replica uhren deutschland Kurz gesagt, ist die Steuerquote zum Shop 15,97% zurück, die Zoll Standard ist 14,5%,replica uhren swiss, so dass im Grunde der Preis 15% Konzept zu machen.

RODO

Szanowni Państwo,

w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego przetwarzania.

Administratorami Państwa danych osobowych gdy zostały podane jest firma MK Aleksandra Szulowska posługująca się numerem NIP 123-13-75-031.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych,  gdy zostały podane, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa do żądania dostępu do danych osobowych, z prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych i z prawa do przenoszenia danych osobowych. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych wobec administratora prosimy zgłaszać na adres e-mail: animki-urodzinki@wp.pl

Ponadto, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, gdy zostały podane, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych, które przetwarzaa administrator są osoby współpracujące z administratorem oraz podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta.

Dane osobowe są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych przez podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta administrator i przetwarzane wyłącznie przez podmioty, do których przekazanie danych osobowych z Unii Europejskiej jest dopuszczalne, gdyż zobowiązały się do stosowania zasad ochrony prywatności danych.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem oraz stosują odpowiednie środki organizacyjne i techniczne wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.